Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.meble-4you.pl

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. DEFINICJE

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6. WARUNKI SPRZEDAŻY

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8. TRANSPORT

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

11. PŁATNOŚCI

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13. REKLAMACJE

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Meble4You dostępnego pod adresem http://www.meble-4you.pl/
 2. Operatorem Sklepu Internetowego http://www.meble-4you.pl/ jest Meble4You z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp. przy ul. Myśliborska 19, posiadający numer NIP: 5992803933 oraz REGON: 080382150, tel: 95 3 000 069, e-mail: biuro@meble-4you.pl

 

 • 2. DEFENICJE
 1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego www.meble-4you.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Użytkownik, Kupujący, Klient  – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 646),
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 5. Sklep – Sklep Internetowy www.meble-4you.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.meble-4you.pl.
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 

 • 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.meble-4you.pl.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego www.meble-4you.pl.w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zamówienia, w sposób określony w § 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji.
 5. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
 6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym .
 7. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępny jest w zakładce "Koszty i sposoby dostawy".

 

 • 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 2. Włączoną obsługę Java Script,
 3. Aktywny adres e-mail.

Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 • 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym .
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

  b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

  c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

  d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

  e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 3. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestrującego. W takim przypadku Operator Sklepu wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Operatorowi Sklepu lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Operatorem Sklepu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Operatorowi Sklepu stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Operatora Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat  od ostatniej aktywności.
 7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 8. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11.7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

 

 • 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego www.meble-4you.pl
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.meble-4you.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  1. podać dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz
  2. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową .
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.
 8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze od 10 - 18, w sobotę od 10 – 14 i w niedzielę handlową od 10 - 14.
 9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych  (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. dopełnienia obowiązków , o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany,
  6. kliknięcia przycisku "Zamówienie" .
 1. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych , wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
 1. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10.3. mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 2. Kontroferta, o której mowa w ust. 10.3. jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 3. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu www.meble-4you.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty są obliczane i podawane przed złożeniem zamówienia.
 4. Sklep www.meble-4you.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

 • 7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy i wynosi od 3 do 40 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć od czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe itp.

  2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.

  3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

  5.W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

  8. TRANSPORT
 2. Zamówiony przez Kupującego towar dostarczymy przesyłką kurierską na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Transport nie obejmuje wniesienia mebli. Realizujemy tylko przesyłki opłacone.
 3. Kupujący obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 4. Koszt dostawy wynosi:
 5. a) dla zamówień do kwoty 1500 zł brutto - 99 zł,

  b) dla zamówień od kwoty 1000,01 zł do 2500,00 zł brutto - 149 zł,
  c) dla zamówień Zamówienia powyżej kwoty 2500,01 zł brutto – dostawa GRATIS.

 • 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone np. na piśmie na adres Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na stronie internetowej sklepu w zakładce: „Formularz Odstąpienia”. Do zachowania terminu wystarczającym jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu w zakładce: „Elektroniczny Formularz Odstąpienia Do zachowania terminu wystarczającym jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawarta.
 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania świadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeśli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczającym jest odesłanie towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 10. W przypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe .
 13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 • 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy www.meble-4you.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

 • 11. PŁATNOŚCI

Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 1. Poprzez serwis PAYU, który autoryzuje nasze transakcje - najdogodniejsza opcja, pieniądze w bezpieczny sposób trafiają bez opóźnień na nasze konto, co pozwala nam szybko wysłać towar.
 2. Używając przelewu tradycyjnego- wpłata musi wpłynąć na nasze konto w ciągu maksimum 2 dni. Po upływie tego czasu, jeśli wpłata do nas nie dotrze, rezerwacja towaru zostanie zdjęta a zamówienie anulowane. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu.

  Dane do przelewu:

  Bank: SANTANDER
  Numer konta: 08 1090 1623 0000 0001 3040 7049 
  Beneficjent: MEBLE4YOU Katarzyna Gurniewicz 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Myśliborska 19
  Tytuł przelewu: podaj numer zamówienia,za które płacisz.
 3. płatność kartą kredytową poprzez PAYU,
 4. umowa ratalna za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A.,

 • 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych są zamieszczone w Polityce Prywatności.

 

 • 13. REKLAMACJE
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. opis niezgodności towaru z umową,
  4. datę zakupu
 3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji .
 4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail:biuro@meble-4you.pl lub pisemnie na adres: Meble4You ul. Myśliborska 19; 66-400 Gorzów Wlkp.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

 

 • 14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 4.  O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w życie  zmian  Regulaminu, stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 24-08-2018 r.